Kỹ năng mềm cần dạy cho trẻ từ sớm:

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Kỹ năng hợp tác
  • Kỹ năng đàm phán…

Dạy và hỗ trợ trẻ phát triển những kỹ năng mềm này từ sớm, sẽ giúp trẻ xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công và hạnh phúc trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *