Rất quan trọng. Vì nó giúp trẻ biểu đạt ý kiến, cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, xây dựng quan hệ tốt với người khác và phát triển kỹ năng xã hội. Kỹ năng giao tiếp cũng là cơ sở cho sự phát triển ngôn ngữ và học tập của trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *